වෙසක් පහන

රු195.00

1964 වසරේදී තමන්ට සිදුවූ අපූරු සිදුවීමක් මතකට නගමින් “ඉංග්‍රීසි” භාෂාවෙන් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “Vesak Lantern” ළමා කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයයි. මෙහි මුල් කෘතියට 1965 දී මහා බ්‍රිතාන්‍ය ඉසොබෙල් හටන් සම්මානය ද, 1996 දී හොඳම ඉංග්‍රීසි ළමා කතාවට හිමි ශ්‍රී ලංකා සාහිත්‍ය සම්මානය ද හිමි විය. අතර මෙය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

Share with your friends

Description

1964 වසරේදී තමන්ට සිදුවූ අපූරු සිදුවීමක් මතකට නගමින් “ඉංග්‍රීසි” භාෂාවෙන් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “Vesak Lantern” ළමා කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයයි. මෙහි මුල් කෘතියට 1965 දී මහා බ්‍රිතාන්‍ය ඉසොබෙල් හටන් සම්මානය ද, 1996 දී හොඳම ඉංග්‍රීසි ළමා කතාවට හිමි ශ්‍රී ලංකා සාහිත්‍ය සම්මානය ද හිමි විය. අතර මෙය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Wesak Pahana

Additional information

Weight 90 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෙසක් පහන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *