වැනියං කළු වැනීයං

රු350.00

ගිංතොට ගත කළ චමත්කාරජනක ළදරු විය පදනම් කරගනිමින් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “වැනියං කළු වැනීයං” පොතෙහි, ඇය දුටු විසිවන සියවස මුල දකුණු ලක ගැමි ජීවිතය ද අමරණීය සිතුවමකට නගා ඇත. නව වර්ණ මුද්‍රණයකින් නිකුත්කර ඇති මේ ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

99 in stock

SKU: APB077 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ගිංතොට ගත කළ චමත්කාරජනක ළදරු විය පදනම් කරගනිමින් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “වැනියං කළු වැනීයං” පොතෙහි, ඇය දුටු විසිවන සියවස මුල දකුණු ලක ගැමි ජීවිතය ද අමරණීය සිතුවමකට නගා ඇත. නව වර්ණ මුද්‍රණයකින් නිකුත්කර ඇති මේ ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Waniyan Kalu Waniyan

Additional information

Weight 230 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වැනියං කළු වැනීයං”

Your email address will not be published. Required fields are marked *