සුමිතුරු නුග රුක

රු250.00

නුගරුක් සෙවණක අපූර්වත්ය ළමා සිත් තුළ ජනිත කිරීමේ අරමුණින් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “සුමිතුරු නුග රුක” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

SKU: APB063 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

නුගරුක් සෙවණක අපූර්වත්ය ළමා සිත් තුළ ජනිත කිරීමේ අරමුණින් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “සුමිතුරු නුග රුක” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Sumithuru Nuga Ruka

 

Additional information

Weight 135 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුමිතුරු නුග රුක”

Your email address will not be published. Required fields are marked *