සීනක්කු මාමා

රු200.00

ගමේ තේ කඩේ වීදුරු අල්මාරියේ ලොකු පිඟානක් පුරවලා තිබුණ “සීනක්කු” තුනක් හැමදාම කෑවේ කවුද? සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “සීනක්කු මාමා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

99 in stock

Share with your friends

Description

ගමේ තේ කඩේ වීදුරු අල්මාරියේ ලොකු පිඟානක් පුරවලා තිබුණ “සීනක්කු” තුනක් හැමදාම කෑවේ කවුද? සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “සීනක්කු මාමා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Seenakku Mama

Additional information

Weight 90 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සීනක්කු මාමා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *