රසවතී

රු200.00

සිනා රසයක් මවන අදහසින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “රසවතී” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

100 in stock

SKU: APB057 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

සිනා රසයක් මවන අදහසින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “රසවතී” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Rasawathi

Additional information

Weight 160 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසවතී”

Your email address will not be published. Required fields are marked *