පුළුන් බබා

රු295.00

ලියනෝරා කොහොමද ලොකූ ගෙ ආශාවට ඉඩ දෙන්නෙ? සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ ”පුළුන් බබා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

99 in stock

SKU: APB053 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ලියනෝරා කොහොමද ලොකූ ගෙ ආශාවට ඉඩ දෙන්නෙ? සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ ”පුළුන් බබා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Pulun Baba

Additional information

Weight 150 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පුළුන් බබා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *