මැටි ගෙදර ලමයි

රු300.00

ගමේ ගෙදර සුන්දර වටපිටාව සමග ගෙවී ළමා කාලය නැවත වාරයක් සිහියට නංවමින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ 1992 වසරේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය හිමි වූ හොඳම යොවුන් නව කතාව “මැටි ගෙදර ලමයි” වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

98 in stock

SKU: APB048 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ගමේ ගෙදර සුන්දර වටපිටාව සමග ගෙවී ළමා කාලය නැවත වාරයක් සිහියට නංවමින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ 1992 වසරේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය හිමි වූ හොඳම යොවුන් නව කතාව “මැටි ගෙදර ලමයි” වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Mati Gedara Lamai

Additional information

Weight 135 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මැටි ගෙදර ලමයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *