මඟුල් ගෙදර බත් නැතෝ

රු200.00

1970 වසරේ ප්‍රථම මුද්‍රණය එලි දැක්වූ, 1971 වසරේදී හොඳම යොවුන් ළමා පොත ලෙස රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානයට පාත්‍රවූ, සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “මඟුල් ගෙදර බත් නැතෝ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

SKU: APB047 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

1970 වසරේ ප්‍රථම මුද්‍රණය එලි දැක්වූ, 1971 වසරේදී හොඳම යොවුන් ළමා පොත ලෙස රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානයට පාත්‍රවූ, සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “මඟුල් ගෙදර බත් නැතෝ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Magul Gedara Bath Natho

Additional information

Weight 75 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මඟුල් ගෙදර බත් නැතෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *