ලබු ගෙඩියේ තොවිලෙ

රු300.00

ඉපැරණි ජනකතාවක් ඇසුරෙන් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් සිතුවමට නගා නිර්මාණය කළ “ලබු ගෙඩියේ තොවිලෙ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

Out of stock

SKU: APB018 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ඉපැරණි ජනකතාවක් ඇසුරෙන් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් සිතුවමට නගා නිර්මාණය කළ “ලබු ගෙඩියේ තොවිලෙ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Labu Gediye Thovile

Additional information

Weight 140 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලබු ගෙඩියේ තොවිලෙ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *