කුසුමලතා

රු300.00

1971 දී ප්‍රථම මුද්‍රණය එලිදැක්වූ සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “කුසුමලතා” ළමා කෘතියකි. පිටු 144 කින් සමන්විත මෙම කෘතිය 2013 වසරේදී තවත් රසවත් කර ඇත. වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහලට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

99 in stock

SKU: APB039 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

1971 දී ප්‍රථම මුද්‍රණය එලිදැක්වූ සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “කුසුමලතා” ළමා කෘතියකි. පිටු 144 කින් සමන්විත මෙම කෘතිය 2013 වසරේදී තවත් රසවත් කර ඇත. වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහලට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Kusumalatha

Additional information

Weight 225 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුසුමලතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *