කිරිහාමි

රු230.00

සිය බාල කාලයේ කොස් හස කෙරෙහි ඇති වුණු ඒ ලෙන්ගතුකම තුළින් ගස් කොළන් කෙරෙහි ළමා පරපුරට ආදරයක් ඇතිවන ලෙස සිය මතකය අවදි කර සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “කිරිහාමි” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

99 in stock

SKU: APB037 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

සිය බාල කාලයේ කොස් හස කෙරෙහි ඇති වුණු ඒ ලෙන්ගතුකම තුළින් ගස් කොළන් කෙරෙහි ළමා පරපුරට ආදරයක් ඇතිවන ලෙස සිය මතකය අවදි කර සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “කිරිහාමි” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Kirihami

Additional information

Weight 135 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කිරිහාමි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *