හොයිටි නම් හිවලා

රු350.00

ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සම්මානයට පාත්‍රවූ සහ විවිධ භාෂා වලින් මුද්‍රණයට ලක්වූ සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “හොයිටි නම් හිවලා” ළමා කෘතියේ සිංහල මුද්‍රණය අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

95 in stock

SKU: APB024 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සම්මානයට පාත්‍රවූ සහ විවිධ භාෂා වලින් මුද්‍රණයට ලක්වූ සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “හොයිටි නම් හිවලා” ළමා කෘතියේ සිංහල මුද්‍රණය අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Hoiti Hiwala

Additional information

Weight 270 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හොයිටි නම් හිවලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…