දුවන රැවුළ

රු250.00

හොඳම සැලසුම් සහිත ළමා පොත සඳහා 2003 වසරේ සාක් සම්මානය හිමිවූ, සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “දුවන රැවුළ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

98 in stock

SKU: APB016 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

හොඳම සැලසුම් සහිත ළමා පොත සඳහා 2003 වසරේ සාක් සම්මානය හිමිවූ, සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “දුවන රැවුළ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 8 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Duwana Ravula

Additional information

Weight 115 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දුවන රැවුළ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *