යකාට කැවුම්

රු200.00

මල්පිනා හදපු රසම රස උණු කැවුම් කන්න ආ අමුත්තා ගැන සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “යකාට කැවුම්” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

SKU: APB075 Category: Tag:
Share with your friends

Description

මල්පිනා හදපු රසම රස උණු කැවුම් කන්න ආ අමුත්තා ගැන සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “යකාට කැවුම්” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Yakata Kevum

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “යකාට කැවුම්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *