වී කිරිල්ලි

රු150.00

ජන කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “වී කිරිල්ලි” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

100 in stock

SKU: APB072 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ජන කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “වී කිරිල්ලි” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Vee Kirilli

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වී කිරිල්ලි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *