තොවිල් ගෙදර

රු200.00

ජන කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “තොවිල් ගෙදර” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

SKU: APB071 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ජන කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “තොවිල් ගෙදර” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Thovil Gedara

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තොවිල් ගෙදර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *