සූත්තර පුංචා

රු100.00

1999 වසරේදී ළමා කෘතියක් ලෙස ප්‍රථම මුද්‍රණය එලි දැක්වූ සිබිල් වෙත්තසිංහ “විජය” පුවත්පතට නිර්මාණය කළ එවකට දරුවන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ළමා චිත්‍රකතා එකතුව “සූත්තර පුංචා” වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

Share with your friends

Description

1999 වසරේදී ළමා කෘතියක් ලෙස ප්‍රථම මුද්‍රණය එලි දැක්වූ සිබිල් වෙත්තසිංහ “විජය” පුවත්පතට නිර්මාණය කළ එවකට දරුවන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ළමා චිත්‍රකතා එකතුව “සූත්තර පුංචා” වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Suththara Puncha

Additional information

Weight 70 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සූත්තර පුංචා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *