සුන්බුන් සොක්කා

රු175.00

කම්මැලි කම ඉවතලා කඩිසරකම පුරුදුවෙන්න, පුංචි ලමයි වෙනුවෙන් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “සුන්බුන් සොක්කා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

100 in stock

SKU: APB060 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

කම්මැලි කම ඉවතලා කඩිසරකම පුරුදුවෙන්න, පුංචි ලමයි වෙනුවෙන් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “සුන්බුන් සොක්කා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Sunbun Sokka

Additional information

Weight 55 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුන්බුන් සොක්කා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *