සිව්පද කියමු

රු150.00

කවි ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “සිව්පද කියමු” ළමා කවි පොත වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

SKU: APB061 Category: Tags: , ,
Share with your friends

Description

කවි ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “සිව්පද කියමු” ළමා කවි පොත වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: Siv Pada Kiyamu

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිව්පද කියමු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *