රතු කාර් පොඩ්ඩා

රු150.00

අනුපම එදා සිබිල් වෙත්තසිංහ ආත්තම්මාට කියූ මේ කතාව “රතු කාර් පොඩ්ඩා”, සිතුවමට නගා පොතකට ලියුවේ ආත්තම්මා,  මේ ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

96 in stock

SKU: APB054 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

අනුපම එදා සිබිල් වෙත්තසිංහ ආත්තම්මාට කියූ මේ කතාව “රතු කාර් පොඩ්ඩා”, සිතුවමට නගා පොතකට ලියුවේ ආත්තම්මා,  මේ ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Rathu Car Podda

Additional information

Weight 55 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රතු කාර් පොඩ්ඩා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *