නැට්ටුක්කාරයෝ

රු175.00

ජන කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “නැට්ටුක්කාරයෝ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

99 in stock

SKU: APB050 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ජන කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “නැට්ටුක්කාරයෝ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Nattukkarayo

Additional information

Weight 55 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නැට්ටුක්කාරයෝ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *