ලොකු අප්පුයි පොඩි අප්පුයි

රු180.00

කජු කන්න ආස හැමෝටම සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “ලොකු අප්පුයි පොඩි අප්පුයි” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

99 in stock

SKU: APB045 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

කජු කන්න ආස හැමෝටම සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “ලොකු අප්පුයි පොඩි අප්පුයි” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Loku Appui Podi Appui

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලොකු අප්පුයි පොඩි අප්පුයි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *