කළු මැණිකා

රු150.00

පුදුම මංගල්ලයක් ගැන සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “කළු මැණිකා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

100 in stock

SKU: APB028 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

පුදුම මංගල්ලයක් ගැන සිබිල් වෙත්තසිංහ නිර්මාණය කළ “කළු මැණිකා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.

Singlish: kalumanika

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කළු මැණිකා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *