බකමූණගෙ කඩේ

රු185.00

හොඳ ගතිගුණ ගැන ළමා පරපුර දැනුවත් කිරීමේ අදහසින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “බකමූණගෙ කඩේ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

100 in stock

SKU: APB009 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

හොඳ ගතිගුණ ගැන ළමා පරපුර දැනුවත් කිරීමේ අදහසින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “බකමූණගෙ කඩේ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Bakamoonage Kade

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බකමූණගෙ කඩේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *