ඇවිදින කොරහ

රු175.00

පුංචි අයට රසවත් ලෙස සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “ඇවිදින කොරහ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

98 in stock

SKU: APB019 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

පුංචි අයට රසවත් ලෙස සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “ඇවිදින කොරහ” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singliash: Avidina Koraha

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇවිදින කොරහ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *