කකුළු හොද්ද

රු150.00

කට වහරෙන් ආ කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “කකුළු හොද්ද”, ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහලට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

100 in stock

SKU: APB033 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

කට වහරෙන් ආ කතාවක් ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “කකුළු හොද්ද”, ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහලට දරුවන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Kakulu Hodda

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කකුළු හොද්ද”

Your email address will not be published. Required fields are marked *