කක්කුට්ටා මගෙ යාළුවා

රු150.00

ජනකවි ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ ” කක්කුට්ටා මගෙ යාළුවා” ළමා කවි පොත වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

98 in stock

SKU: APB032 Category: Tags: , ,
Share with your friends

Description

ජනකවි ඇසුරින් සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ ” කක්කුට්ටා මගෙ යාළුවා” ළමා කවි පොත වයස අවුරුදු 4 සිට ඉහළට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Kakkutta Mage Yaluwa

Additional information

Weight 60 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කක්කුට්ටා මගෙ යාළුවා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *