හඳට උඩින් පැනලා

රු150.00

ලස්සනට හඳ පායල තිබුන රැයක හඳට උඩින් පනින්න ගිය පුංචා ගැන සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “හඳට උඩින් පැනලා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

99 in stock

SKU: APB023 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ලස්සනට හඳ පායල තිබුන රැයක හඳට උඩින් පනින්න ගිය පුංචා ගැන සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “හඳට උඩින් පැනලා” ළමා කෘතිය වයස අවුරුදු 6 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish: Handata Udin Panala

Additional information

Weight 50 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හඳට උඩින් පැනලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *