අලි බයක්

රු185.00

ඒක අලි බයක්ද? නැත්නම් අලි හිනාවක්ද? සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “අලි බයක් (Ali Bayak)” ළමා කෘතිය අවුරුදු 4 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

99 in stock

SKU: APB001 Category: Tags: ,
Share with your friends

Description

ඒක අලි බයක්ද? නැත්නම් අලි හිනාවක්ද? සිබිල් වෙත්තසිංහ විසින් නිර්මාණය කළ “අලි බයක්” ළමා කෘතිය අවුරුදු 4 සිට ඉහලට දරු දැරියන් සඳහා සුදුසුවේ.

Singlish Name: Ali Bayak

Additional information

Weight 65 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අලි බයක්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *